หมู่บ้านเยาวพรรณ

พิมพ์ PDF
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน เยาวพรรณ
หมู่ที่ 3
ตำบล บางสีทอง
อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11130
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี Download

 

ข้อมูลชุมชน
รายละเอียด
สภาพพื้นที่ (เลือกได้มากกว่า 1)
พื้นที่น้ำท่วม
น้ำเสีย

สภาพดิน ร่วนซุย
สภาพแหล่งน้ำ อุปโภค คลองธรรมชาติ ,การประปานครหลวง
บริโภค การประปานครหลวง
เกษตร ลำประโดง,คลองธรรมชาติ
ปริมาณฝน ...... มม.ต่อปี
จำนวนประชากร 9,048 คน
จำนวนครัวเรือน 3,375 หลังคาเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 100 กว่าปี
สภาพปัญหาของชุมชน มีการย้ายถิ่นฐานสูง หมู่บ้านจัดสรรเกิดมากขึ้น ปัญหามีทั้งเศษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน,สิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ และการจัดการ
ตามแนวพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

แหล่งน้ำธรรมชาติมีสภาพดีขึ้น

ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายและหน่วยงานสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)
องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ,พอช./มูลนิธิชุมชนไท
แหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน องค์การบริหารสาวนจังหวัดนนทบุรี,องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
กำลังอยู่ที่หน้า : ข้อมูลชุมชน ภาคกลาง หมู่บ้านเยาวพรรณ