บ้านโคกประดู่

พิมพ์ PDF
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโคกประดู่
หมู่ที่ 11
ตำบล ฉลุง
อำเภอ เมือง
จังหวัด สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91140
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี Download

 

ข้อมูลชุมชน
รายละเอียด
สภาพพื้นที่ (เลือกได้มากกว่า 1) พื้นที่ต้นน้ำ
พื้นที่น้ำท่วม
อื่นๆ
พื้นที่น้ำแล้ง
พื้นที่ป่าชายเลน
สภาพดิน ร่วนปนทราย
สภาพแหล่งน้ำ อุปโภค ....
บริโภค ....
เกษตร ....
ปริมาณฝน 2320.26 มม.ต่อปี
จำนวนประชากร 751 คน
จำนวนครัวเรือน 186 หลังคาเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 150 ปี
สภาพปัญหาของชุมชน น้ำท่วมซ้ำซาก ขาดน้ำสะอาดสำหรับบริโภค
การเรียนรู้ และการจัดการ
ตามแนวพระราชดำริ

1.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรประสบอยู่ในขณะนั้น

2.พึ่งตนเองด้วยการพออยู่พอกิน และพอเพียง

3.อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ด้วยการทะนุบำรุง ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดิน แหล่งน้ำและอื่นๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความร่วมมือภายในชุมชน
เครือข่ายและหน่วยงานสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
แหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
กำลังอยู่ที่หน้า : ข้อมูลชุมชน ภาคใต้ บ้านโคกประดู่